欢迎来到我的范文网!

you,ji,zz,com中国

汉语知识 时间:2018-04-23

【www.myl5520.com--汉语知识】

汉语拼音字母表
篇一:you,ji,zz,com中国

声母:

Bb Pp M m Ff Dd Tt Nn Ll Gg Kk Hh Jj Qq Xx Zz Cc Ss Rr Yy Ww

翘舌音:

zh ch sh

单韵母:

a o e i u u(u上边有两点读於)

复韵母:

ai ei ui ao ou iu ie ue (u上边有两点) er an en in ang eng ing ong

整体认读音节:

zhi chi shi yi wu yu yin yun ye yue

音序表:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

声母表

b p m f

d t n l

g k h j q x

zh ch sh r

z c s

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei uiao ou iu ie üan en in un

ang eng ing ong e er

声母表

b p m f

d t n l

g k h

j q x

zh ch sh

r z c s

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei ui

ao ou iu

ie üe er

an en in un

ang eng ing ong

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng

h ha he hai hei hao hou hen hang heng

j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng r re ri rao rou ran ren rang reng

z za ze zi zai zao zou zang zeng

c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

n en in un ün

后鼻韵母四(4个)ng eng ing ong 前鼻韵母(5个)

拼音字母表
篇二:you,ji,zz,com中国

单韵母:

a o e i u u (u上边有两点读於)

复韵母:

ai ei ui ao ou iu ie ue (u上边有两点) er an en in ang eng ing ong

整体认读音节:

zhi chi shi yi wu yu yin yun ye yue

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y 声母表 w

韵母表

a o e i u ü

ai ei uiao ou iu ie üan en in unyou,ji,zz,com中国。

ang eng ing ong

声母表

b p m f

d t n l

g k h

j q x

e er

zh ch sh

r z c s

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei ui

ao ou iu

ie üe er

an en in un

ang eng ing ong

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

汉语拼音字母表57101604
篇三:you,ji,zz,com中国

声母:

Bb Pp M m Ff Dd Tt Nn Ll Gg Kk Hh Jj Qq Xx Zz Cc Ss Rr Yy Ww

翘舌音:

zh ch sh

单韵母:

a o e i u ü(u上边有两点读於)

复韵母:

ai ei ui ao ou iu ie ue (u上边有两点) er an en in ang eng ing ong

整体认读音节:

zhi chi shi yi wu yu yin yun ye yue

音序表:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

声母表

b p m f

d t n l

g k h j q x

zh ch sh r

z c s

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei uiao ou iu ie üan en in un

ang eng ing ong e er

声母表

b p m f

d t n l

g k h

j q x

zh ch sh

r z c s

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei ui

ao ou iu

ie üe er

an en in un

ang eng ing ong

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng

h ha he hai hei hao hou hen hang heng

j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng r re ri rao rou ran ren rang reng

z za ze zi zai zao zou zang zeng

c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

n en in un ün

后鼻韵母四(4个)ng eng ing ong 前鼻韵母(5个)

汉语拼音字母表
篇四:you,ji,zz,com中国

声母:

Bb Pp M m Ff Dd Tt Nn Ll Gg Kk Hh Jj Qq Xx Zz Cc Ss Rr Yy Ww

翘舌音:

zh ch sh

单韵母:

a o e i u u(u

复韵母:

ai ei ui ao ou iu ie ue

er an en in ang eng ing ong

整体认读音节:

zhi chi shi yi wu yu yin yun ye yue

音序表:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 上边有两点读於) (u上边有两点)

声母表

b p m f

d t n l

g k h j q x

zh ch sh r

z c syou,ji,zz,com中国。

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei uiao ou iu ie

an en in un

ang eng ing ong

声母表

b p m f

d t n l

g k h

j q x

zh ch sh

r z c s üe eryou,ji,zz,com中国。

y w

韵母表

a o e i u ü

ai ei ui

ao ou iu

ie üe er

an en in un

ang eng ing ong

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng

h ha he hai hei hao hou hen hang heng j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r re ri rao rou ran ren rang reng

z za ze zi zai zao zou zang zeng

c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin

yun ying w wa wo wai wei wan wen wang weng wu 前鼻韵母(5个)n en in un ün

后鼻韵母四(4个)ng eng ing ong

汉语拼音字母表

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

汉语拼音声母表

b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh

[诗] y [医] w [巫]

汉语拼音韵母表

单韵母 a[阿] o[喔] e[鹅] i[衣] u[乌] ü[迂] 复韵母 ai[哀] ei[唉] ui[威] ao[奥] ou[欧] iu[由] ie[耶] üe[椰] er[儿]

前鼻韵母 an[安] en[恩] in[因] un[温]

后鼻韵母 ang[昂] eng[摁] ing[英] ong[雍]

本文来源:http://www.myl5520.com/jiaoanxiazai/90413.html

推荐内容